Вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління нбу №480 від 27 грудня 2007 р - страница 32


Висновки: а) на основі проведеної роботи аудитори підтверджують наявність помірного ризику за основними операціями банку та операціями з інсайдерами/пов”язаними особами; б) система оцінювання та управління ризиками в банку охоплює всі процедури та ризики притаманні банку в цілому є достатньою,але потребує постійного вдосконалення.


^ 2.7 Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку.


Процедури. Банк дотримується вимог чинного законодавства України, нормативних актів НБУ, вимог МСФЗ та МСБО стосовно ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Організаційна структура підрозділів, які займаються бухгалтерським обліком відповідає загальній організаційній структурі Банку. Система бухгалтерського обліку та інформаційне забезпечення адекватні для прийняття зважених управлінських рішень.

^ Адекватність бухгалтерського обліку.

Порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює Банк, встановлюється Обліковою політикою Банку. Облікова політика Банку є внутрішнім нормативним документом, який визначає цілі, принципи, методи та організацію бухгалтерського обліку в межах чинного законодавства України.

В обліковій політиці банку розкриті питання порядку проведення бухгалтерського контролю. Зазначаємо, що банком проводиться контроль, та розписані процедури та порядок проведення первинного та подальшого контролю, порядок здійснення логічного та арифметичного контролю за достовірністю звітності

Протягом 2010 року до Облікової політики Банку вносилися доповнення, пов”язані з необхідністю більш детального визначення окремих аспекті в обліку операційної роботи банку, методики визнання справедливої вартості фінансових інструментів з застосування методу визначення справедливої вартості фінансових інструментів з застосування методів ефективної ставки відсотка. Ці зміни не призвели до зміни методів обліку операцій банку, оскільки вони зумовлені необхідністю більш детального визначення окремих аспектів обліково-операційної роботи банку, удосконаленням організаційної структури Банку та систем управління.

Бухгалтерський облік в цілому забезпечує достатньо детальні розшифровки рахунків, які дають змогу аналізувати будь-які відхилення, надання правдивої порівняльної інформації про активи, зобов’язання, фінансовий стан та результати діяльності банку.

При проведенні аудиторських робіт, ми не мали змоги встановити моменти приховування, змови, підробки, навмисного не відображення операцій в обліку, які є елементами шахрайства, тому аудитори мають право сприймати надану інформацію, записи і документи як достовірні. Однак, аудитори мають думку, з певною часткою професійного скептицизму, що після перевірки можуть виникнути обставини, які викличуть питання щодо наявності шахрайства та помилки.

Для обмеження ризику при виконанні банківських операцій, банком визначено та встановлено перелік операцій, які вимагають додаткового контролю особливо це стосується документів по витратам за внутрішньобанківськими операціями, які формують фінансовий результат банку.

Звертаємо увагу на необхідність посилення внутрішнього контролю в частині використання в бухгалтерському обліку балансових та позабалансових рахунків за призначенням.

Розробка та впровадження методології застосування ефективної ставки відсотку для визначення амортизованої собівартості фінансових інструментів потребує подальшого розвитку.

внутрішній аудит та заходи контролю Банку.

Незалежний оперативний контроль Банку покладено на службу внутрішнього аудиту, яка створена і діє згідно вимог Закону про банки та Статуту Банку.

Протягом 2010 року підрозділ внутрішнього аудиту Банку був незалежним, звітував безпосередньо вищому керівництву, мав прямий доступ до всієї інформації, яка стосується діяльності Банку.

При проведенні аудиту застосовувались методи ревізії, тестування системи внутрішнього контролю, аналітичні процедури, відстеження динаміки процесів, порівняння. Задача внутрішнього аудиту полягає в здійсненні контролю за дотриманням законів України, нормативно-правових актів НБУ та рішень органів управління банку; аналізу діяльності банку, перевірки результатів поточної фінансової діяльності банку.

План перевірок 2010 р. виконано в повному обсязі, результати перевірки узгоджені на засіданні Спостережної ради банку. Перевірки проводяться вибірково згідно затвердженої програми. При цьому забезпечується принцип раптовість перевірок.

За результатами перевірок складалися підсумкові документи (аудиторські звіти), що розглядалися на Спостережній Раді Банку та на засіданнях Правління, здійснювався контроль за усуненням рекомендацій та виправленням встановлених зауважень, відповідальність за усунення виявлених помилок і недоліків за рішенням Правління Банку покладалась на керівників структурних підрозділів Банку, контроль на службу внутрішнього аудиту.

При проведенні аудиту Банка аудиторська фірма використовувала акти внутрішнього аудитора.

Внутрішній контроль Банку направлено на ефективність ведення господарської діяльності, забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності та повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової звітності.

Банком розроблені необхідні інструкції для посадових осіб, створена трьохрівнева система захисту безпеки інформації системи Банку. При цьому встановлені певні правила для доступу користувачів до бази даних Банку та здійснення операцій в банківській системі програмного забезпечення.

В Банку діє система послідуючого контролю, який полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства.

Висновки: а) бухгалтерський облік банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України та забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням;

б) процедури внутрішнього контролю та аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національного банку та забезпечують адекватний контроль за ризиками банку, тощо.

Директор аудиторської фірми “Фінком-Аудит” О. А. Мазур

(Свідоцтво АПУ № 0618,сертифікат аудитора банків 0005

Свідоцтво НБУ №0000028 від 03.12.2009 р. про внесення

в реєстр аудиторів банків)


м. Київ, 15 квітня 2011р.


0920511436516296.html
0920608176232130.html
0920764316380995.html
0920849215503476.html
0920957764432724.html