Правила будови та безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском - страница 6


4.6.4. Гiдравлiчне випробування деталей, виготовлених iз литва, має проводитись пробним тиском, який визначається за формулою:

[б]20

Рпр=1,5P-------- ,

[б]t

Випробування виливкiв дозволяється проводити пiсля складання i зварювання в зiбраному вузлi або готовiй посудинi пробним тиском, прийнятим для посудин за умови 100 % контролю виливкiв неруйнiвними методами.

4.6.5. Гiдравлiчне випробування крiогенних посудин за наявностi вакууму в iзоляцiйному просторi має проводитись пробним тиском, який визначається за формулою: Рпр=1,25Р-О,1МПа(1,25Р-1кгс/см2).

4.6.6. Гiдравлiчне випробування посудин i деталей, виготовлених з неметалевих матерiалiв з ударною в'язкiстю понад 20 Дж/см* (2 кгс-м/см2), повинно проводитись пробним тиском, що визначається за формулою:

[б]20

Рпр=1,3P-------- ,

[б]t

Гiдравлiчне випробування посудин i деталей, виготовлених iз неметалевих матерiалiв з ударною в'язкiстю 20 Дж/см2 (2 кгс м/см2) i менше, повинно проводитись пробним тиском, що визначається за формулою:

[б]20

Рпр=1,6P-------- ,

[б]t

4.6.7. Гiдравлiчне випробування металопластикових посудин повинно проводитись пробним тиском, що визначається за формулою:

[б]20

Рпр= [1,25Км + а(1-Км)]------ ,

[б]t

де Км - вiдношення маси металоконструкцiї до загальної маси посудини;

а=1,3 - для неметалевих матерiалiв з ударною в'язкiстю понад 20 Дж/см2;

а=1,6 - для неметалевих матерiалiв з ударною в'язкiстю 20 Дж/см2 i менше.

4.6.8. Гiдравлiчне випробування вертикально встановлюваних посудин допускається проводити в горизонтальному положеннi за умови забезпечення мiцностi корпусу посудини, для чого розрахунок на мiцнiсть повинен бути виконаний розробником проекту посудини з урахуванням прийнятого способу опирання в процесi гiдравлiчного випробування.

При цьому пробний тиск слiд приймати з урахуванням гiдростатичного тисод дiючого на посудину в процесi її експлуатацiї.

4.6.9. У комбiнованих посудинах з двома i бiльше робочими порожнинами, розрахованими на рiзнi тиски, гiдравлiчному випробуванню повинна пiдлягати кожна порожнина пробним тиском, який визначається в залежностi вiд розрахункового тиску порожнини.

Порядок проведення випробування повинен бути обговорений у технiчному проектi й указаний в iнструкцiї пiдприємства-виготовлювача по монтажу та експлуатацiї посудини.

4.6.10. При заповнюваннi посудини водою повiтря мав бути видалене повнiстю.

4.6.11. Для гiдравлiчного випробування посудин повинна застосовуватись вода з температурою не нижче 5 (С) i не вище 40 (С), якщо в технiчних умовах не вказане конкретне значення температури, яка допускається за умовою запобiгання крихкому руйнуванню.

Рiзниця температур стiнки посудини i навколишнього пiд час випробувань не повинна спричинювати конвологи на поверхнi стiнок посудини.

За узгодженням iз розробником проекту посудини замiсть може бути використана iнша рiдина.

4.6.12. Тиск у випробуванiй посудинi слiд пiдвищувати плавно. Швидкiсть пiднiмання тиску має бути вказана: для випробування посудини на пiдприємствi-виготовлювачi - в технiчнiй документацiї; для випробування посудини в процесi роботи - в Iнструкцiї по монтажу та експлуатацiї.

Використання стисненого повiтря або iншого газу для пiдвищення тиску при гiдравлiчному випробуваннi не допускаїться.

4.6.13. Тиск при випробуваннi повинен контролюватися двома манометрами. Обидва манометри вибираються одного типу, границi вимiрювання, однакових класiв точностi, цiни подiлки.

4.6.14. Час витримки посудини пiд пробним тиском установлюється розробником проекту. При вiдсутностi вказiвок у проектi час витримки повинен бути не меншим за значення, указанi в табл. 9.

Таблиця 9


Товщина стiнки посудини, мм

Час витримки, хв

До 50

10

Понад 50 до 100

20

Понад 100

30

Для литих, неметалевих i багатошарових незалежно вiд товщини стiнки

604.6.15. Пiсля витримки пiд пробним тиском тиск знижується до розрахункового, при якому проводять огляд зовнiшньої поверхнi посудини, всiх його рознiмних i зварних з'єднань.

Обстукування стiнок корпусу, зварних i рознiмних з'єднань посудини пiд час випробувань не допускається.

4.6.16. Вважається, що посудина витримала гiдравлiчне випробування, якщо не виявлено:

1) течi, трiщин, сльозок, потiння в зварних з'єднаннях i на основному металi;

2) течi в рознiмних з'єднаннях;

3) видимих залишкових деформацiй;

4) падiння тиску по манометру.

4.6.17. Посудина та її елементи, в яких пiд час випробувань виявленi дефекти, пiсля їх установлення пiдлягають повторним гiдравлiчним випробуванням пробним тиском, установленим Правилами.

4.6.18. Гiдравлiчне випробування, яке проводиться пiдприємством-виготовлювачем, повинне проводитись на спецiальному випробувальному стендi, який має вiдповiдне огородження i задовольняє вимогам безпеки та iнструкцiї по проведенню гiдровипробувань вiдповiдно до НД.

4.6.19. Гiдравлiчне випробування допускається замiняти пневматичним за умови контролю такого випробування акустичною емiсiєю або iншим, узгодженим з Держнаглядохоронпрацi України, методом.

Пневматичнi випробування повиннi проводитись за iнструкцiєю, що передбачав необхiднi заходи безпеки i затверджена в установленому порядку.

Пневматичне випробування посудини проводиться стисненим повiтрям або iнертним газом.

Величина пробного тиску приймається рiвною величинi Пробного гiдравлiчного тиску. Час витримки посудини пiд пробним тиском установлюється розробником проекту, але має бути не менше 5 хвилин. Потiм тиск у випробуванiй посудинi повинен бути знижений до розрахункового i проведений огляд посудини з перевiркою герметичностi його швiв i рознiмних з'єднань мильним розчином або iншим способом.

4.6.20. Значення пробного тиску i результати випробувань заносяться в паспорт посудини особою, яка проводила цi випробування.

4.7. Оцiнка якостi зварних з'єднань

4.7.1. У зварних з'єднаннях посудин та їх елементiв не допускаються такi дефекти:

1) трiщини всiх видiв i напрямкiв, розмiшенi в металi шва, по лiнiї сплавлення i в пришовнiй зонi основного металу, в тому числi мiкротрiщини, якi виявляються при мiкродослiдженнi;

2) непровари (несплавлення) в зварних швах, якi розмiшенi в коренi шва або по перерiзу зварного з'єднання (мiж окремими валiками i шарами шва та мiж основним металом i металом шва).

Можливiсть допущення мiсцевих непроварiв у зварних з'єднаннях посудин обговорюється в НД, узгодженiй з Держнаглядохоронпрацi України;

3) пiдрiзи основного металу, пори, шлаковi та iншi включення, розмiри яких перевищують допустимi значення, указанi в НД;

4) напливи (натiкання);

5) незаваренi кратери i пропали;

6) свищi;

7) змiщення кромок понад норми, передбаченi цими Правилами.

4.7.2. Якiсть зварних з'єднань вважається незадовiльною, якщо в них при будь-якому видi контролю будуть виявленi iшнi або зовнiшнi дефекти, якi виходять за межi норм, установлених цими Правилами i технiчними умовами.

4.8 Виправлення дефектiв у зварних з'єднаннях

4.8.1. Дефекти, якi виявленi в процесi виготовлення, реконструкцiї, монтажу, ремонту, налагодження, випробування i експлуатацiї, повиннi бути усуненi з подальшим контролем виправлених дiлянок. Методи та якiсть усунення дефектiв повиннi забезпечувати необхiдну надiйнiсть i безпеку роботи посудини.

4.8.2. Технологiя виправлення дефектiв i порядок контролю встановлюються технiчною документацiєю, розробленою вiдповiдно до вимог даних Правил i НД.

4.8.3. Вiдхилення вiд прийнятої технологiї виправлення дефектiв повиннi бути узгодженi з її розробником. Видалення дефектiв слiд проводити механiчним способом iз забезпеченням плавних переходiв у мiсцях вибiрок. Максимальнi розмiри i форма вибiрок, якi пiдлягають зварюванню встановлюються НД.

Допускається застосування способiв термiчного рiзання (стругання) для видалення внутрiшнiх дефектiв з подальшою обробкою поверхнi вибiрки механiчним способом.

Повнота видалення дефектiв повинна бути перевiрена вiзуально та методом неруйнiвного контролю (капiлярною чи магнiтопорошковою дефектоскопiєю або травленням) вiдповiдно до вимог НД.

4.8.4. Виправлення дефектiв без зварювання мiсць їх вибiрки допускається в разi збереження мiнiмально допустимої товщини стiнки деталi в мiсцi максимальної глибини вибiрки.

4.8.5. Якщо при контролi виправленої дiлянки будуть виявленi дефекти, то допускається проводити повторне виправлення в тому ж порядку, що i перше.

Виправлення дефектiв на однiй i тiй самiй дiлянцi зварного з'єднання допускається проводити не бiльше трьох разiв.

Не вважаються повторно виправленими розрiзуванi по зварному шву з'єднання з видаленням металу шва i зони термiчного впливу.

4.9. Документацiя i маркiрування

4.9.1. Кожна посудина має постачатися пiдприємством-виготовлювачем замовнику з паспортом установленої форми (додаток 3).

До паспорта повинна бути прикладена iнструкцiя з монтажу та експлуатацiї.

Паспорт посудини повинен бути складений українською мовою або, за вимогою замовника, iншою мовою.

Допускається до паспорта прикладати роздрукiвки розрахункiв, виконаних на ЕОМ.

Елементи посудин (корпуси, обичайки, днища, кришки, трубнi решiтки, фланцi корпусу, збiльшенi складальнi одиницi), призначенi для реконструкцiї або ремонту, мають постачатися пiдприемством-виготовлювачем з посвiдченням якостi виготовлення, яке мiстить/вiдомостi в обсязi згiдно з вимогами вiдповiдних роздiлiв паспорта (див. додаток 3).

4.9.2. На кожнiй посудинi повинна бути прикрiплена табличка, виконана вiдповiдно до ГОСТ 12971. Для посудин iз зовнiшнiм дiаметром менше 325 мм допускається табличку не встановлювати. При цьому всi необхiднi данi повиннi бути нанесенi на корпус посудини.

4.9.3. На табличцi повиннi бути нанесенi:

- товарний знак або назва пiдприємства-виготовлювача;

- назва або позначення посудини;

- порядковий номер посудини за системою нумерацiї

пiдприємства-виготовлювача;

- рiк виготовлення;

- робочий тиск, МПа (кгс/см2);

- розрахунковий тиск, МПа (кгс/см2);

- пробний тиск, МПа (кгс/см2);

- допустима максимальна i (або) мiнiмальна робоча температура стiнки, (С);

- маса посудини, кг.

Для посудин iз самостiйними порожнинами, якi мають рiзнi розрахунковi та пробнi тиски i температури стiнок, слiд указувати цi данi для кожної порожнини.

^ 5. АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ВИМIРЮВАЛЬНI

ПРИЛАДИ I ЗАПОБIЖНI ПРИСТРОЇ

5.1. Загальнi вимоги

5.1.1. Для керування роботою та забезпечення нормальних умов експлуатацiї посудини в залежностi вiд призначення повиннi бути оснащенi:

1) запiрною або запiрно-регулювальною арматурою;

2) приладами для вимiрювання тиску;

3) приладами для вимiрювання температури;

4) запобiжними пристроями;

5) покажчиками рiвня рiдини.

5.1.2. Посудини, спорядженi швидкознiмними затворами, повиннi мати запобiжнi пристрої, що виключають можливiсть включення посудини пiд тиск при неповному закриттi кришки i вiдкривання її при наявностi в посудинi тиску. Такi посудини також мають бути оснащенi замками з ключ-маркою.

5.2. Запiрна або запiрно-регулювальна арматура

5.2.1. Запiрна i запiрко-регулювальна арматура повинна встановлюватися на штуцерах, безпосередньо приєднаних до посудини, або на трубопроводах, якi пiдводять i вiдводять вiд посудини робоче середовище. При послiдовному з'єднаннi кiлькох посудин необхiднiсть встановлення такої арматури мiж ними визначається розробником проекту.

5.2.2. Арматура повинна мати таке маркiрування:

1) назву або товарний знак пiдприемства-виготовяювача;

2) умовний прохiд, мм;

3) умовний тиск, МПа (кгс/см2) (допускається вказувати робочий тиск i допустиму температуру);

4) напрямок потоку середовища;

5) марку матерiалу корпусу.

5.2.3. Кiлькiсть, тип арматури i мiсце встановлення повиннi обиратися розробником проекту посудини, виходячи з конкретних умов експлуатацiї i вимог цих Правил.

5.2.4. На маховику запiрної арматури має бути вказаний напрямок його обертання пiд час вiдкривання або закривання арматури.

5.2.5. Посудини для вибухонебезпечних, пожежонебезпечних речовин, речовин 1 i 2-го класiв небезпечностi за ГОСТ 12.1.007, а також випарники з вогневим чи газовим обiгрiвом повиннi мати на пiдвiднiй лiнii вiд насоса або компресора зворотний клапан, який автоматично закривається тиском з посудини. Зворотний клапан повинен встановлюватися мiж насосом (компресором) i запiрною арматурою посудини.

5.2.6. Арматура з умовним проходом бiльше 20 мм, яка виготовлена з легованої сталi або кольорових, металiв, повинна мати паспорт (сертифiкатi встановленоi форми, в якому мають бути вказанi данi за хiмскладом, механiчними властивостями, режимом термообробки i результатами контролю якостi виготовлення неруйнiвними методами.

Арматуру, що мав маркування за ГОСТ 4666, але не має паспорта, допускається застосовувати пiсля проведення ревiзiї арматури, випробування i перевiрки марки матерiалу. При цьому повинен бути складений паспорт.

5.3. Манометри

5.3.1. Кожну посудину i самостiйну порожнину з рiзним тиском треба опоряджувати манометрами прямої дiї. Манометр може бути встановлений на штуцерi посудини або трубопроводi до запiрної арматури.

5.3.2. Манометри повиннi мати клас точностi не нижче:

2,5 - при робочому тиску посудини до 2,5 МЛа (25 кгс/см2);

1,5 - при робочому тиску посудини понад 2,5 МПа (25 кгс/см2).

5.3.3. Манометр треба вибирати з такою шкалою, щоб межа вимiрювання робочого тиску знаходилась у другiй третинi шкали.

5.3.4. На шкалi манометра власником посудини має бути нанесена червона риска, яка б вказувала на робочий тиск у посудинi. Замiсть червоної риски дозволяється прикрiплювати до корпусу манометра металеву пластинку, пофарбовану в червоний колiр i щiльно прилягаючу до скла манометра.

5.3.5. Манометр повинен бути встановлений так, щоб його показання можна було чiтко бачити обслуговуючому персоналу.

5.3.6. Номiнальний дiаметр корпусу манометрiв, що встановлюються на висотi до 2 м вiд рiвня площадки спостереження за ними, повинен бути не менше 100 мм на висотi вiд 2 до 3 м-не менше 160 мм.

Встановлювати манометри на висотi понад 3 м вiд рiвня площадки обслуговування не дозволяється.

5.3.7. Мiж манометром i посудиною має бути встановлений триходовий кран або iнший аналогiчний пристрiй, що їяє проводити перiодичну перевiрку манометрiв за допомогою контрольного.

У необхiдних випадках манометр залежно вiд умов роботи i властивостей середовища, що мiститься в посудинi, потрiбно спорядити сифонною трубкою чи масляним буфером або iншими пристроями, що захищають його вiд безпосередньої дiї середовища i температури та забезпечують фйну роботу.

5.3.8. На посудинах, що працюють пiд тиском понад 2,5 МПа i кгс/см2) чи при температурi середовища вище 250 (С), а також їм середовищем або з шкiдливими речовинами 1 i 2-го класiв небезпечностi за ГОСТ 12.1.007, замiсть крана дозволяється встановлювати окремий штуцер iз запiрним органом для приєднання другого манометра.

На стацiонарних посудинах при наявностi можливостi перевiрки манометра у встановленi Правилами термiни встановлення триходового крана або пристрою, що замiняє його, нї є обов'язковим.

На рухомих посудинах необхiднiсть встановлення триходокрана визначається розроблювачем проекту посудини.

5.3.9. Манометри i трубопроводи, що з'єднують їх iз посудиною, повиннi мати захист вiд замерзання.

5.3.10. Манометр не дозволяється застосовувати у вис, коли:

1) вiдсутня пломба або клеймо з вiдмiткою про провеперевiрки;

2) прострочений термiн перевiрки;

3) стрiлка манометра пiд час його виключення не поїсться на нульову вiдмiтку шкали на величину, яка перевищує половину погрiшностi, що допускається для цього приладу

4) розбито скло або є iншi пошкодження, що можуть позначитись на правильностi його показань.

5.3.11. Перевiрка манометрiв з їх опломбуванням або клемуванням повинна проводитись не рiдше нiж один раз мiсяцiв. Крiм того, не рiдше одного разу в 6 мiсяцiв посудини має проводити додаткову перевiрку робочих манометрiв контрольним манометром iз занесенням результатiв до журналу контрольних перевiрок. Якщо немає контрольного манометра, допускається додаткову перевiрку проводити перевiреним робочим манометром, який має однакову шкалу i клас точностi з манометром, що перевiряється.

Порядок i термiни перевiрки справностi манометрiв обслуговуючим персоналом лiд час експлуатацiї посудин мають бути визначенi в iнструкцiї по режиму роботи i безпечному обслуговуванню посудин.

5.4. Прилади для вимiрювання температури

5.4.1. Посудини, що працюють при змiнюванiй температурi стiнок, мають бути забезпеченi приладами для контролю швидкостi та рiвномiрностi прогрiвання по довжинi i висотi посудини i реперами для контролю теплових перемiщень.

Необхiднiсть оснащення посупим вказаними приладами i реперами i допустима швидкiсть прогрiвання та охолодження посудин визначаються розробником проекту i повиннi бути зазначенi в паспортi або в iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї.

5.5. Запобiжнi пристрої вiд пiдвищення тиску

5.5.1. Кожна посудина (порожнина комбiнованої посудини) повинна забезпечуватися запобiжними пристроями вiд пiдвищення тиску бiльше допустимого значення.

5.5.2. Як запобiжнi пристрої застосовуються:

1) пружиннi запобiжнi клапани;

2) важiльно-вантажнi запобiжнi клапани;

3) iмпульснi запобiжнi пристрої (IЗП), що складаються iз головного запобiжного клапана (ГЗК) i керуючого iмпульсного клапана (IПК) прямої дiї;

4) запобiжнi пристрої з руйнiвними мембранами (мембраннi запобiжнi пристрої - МЗП);

5) iншi пристрої, застосування яких узгоджено з Держнаглядохоронпрацi України.

Встановлення важiльно-вантажних клапанiв на пересувних посудинах не дозволяється.

5.5.3. Конструкцiя пружинного клапана повинна виключати можливiсть затягування пружини понад встановлену величину, а пружина має бути захищена вiд недопустимого нагрiву (охолодження) i безпосередньої дiї робочого середовища, якщо вона дiє шкiдливо на матерiал пружини.

5.5.4. Конструкцiя пружинного клапана повинна передбачити пристрiй для перевiрки справностi дiї клапана в ролу станi способом примусового вiдкривання його пiд роботи.

Допускається встановлення запобiжних клапанiв без пристосування для примусового вiдкривання, якщо останнє є небажаним за властивостями середовища (горюче, вибухонебезпечне, а також речовини 1 i 2-го класiв небезпечностi) або за умовами технологiчного процесу. В цих випадках перевiрка спрацювання клапана повинна здiйснювана стендах.

5.5.5. Якщо розрахунковий тиск посудини є рiвним або бiльшим за тиск живильного джерела i в посудинi виключена можливiсть пiдвищення тиску вiд хiмiчної реакцiї чи обiгрiвання, то встановлення на нiй запобiжного клапана i манометра не обов'язкове.

5.5.6. Посудина, розрахована на тиск, менший вiд тиску джерела, яке її живить, повинна мати на пiдвiдному трубопроводi автоматичний редукуючий пристрiй з манометром i запобiжним пристроєм, установленим на боцi меншого тиску пiсля редукуючого пристрою.

У разi встановлення обвiдної лiнiї (байпаса) вона також повинна бути оснащена редукуючим пристроєм.

5.5.7. Для групи посудин, що працюють при одному й тому ж тиску, допускається встановлювати один редукуючий пристрiй з манометром та запобiжним клапаном на спiльному пiдвiдному трубопроводi до першого вiдгалуження однiєї з посудин.

У цьому випадку встановлювати запобiжнi пристрої на їх посудинах необов'язково, якщо в них виключена можливiсть пiдвищення тиску.

5.5.8. У випадку, коли автоматичний редукуючий пристрiй внаслiдок фiзичних властивостей робочого середовища не надiйно працювати, допускається встановлювати регулятор витрат.

При цьому повинен бути передбачений захист вiд пiдвищення тиску.

5.5.9. Кiлькiсть запобiжних клапанiв, їх розмiри i пропускна здатнiсть повиннi бути вибранi за розрахунком так, щоб iнi не мiг утворитися тиск, який перевищує надмiрний робочий бiльш як на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) для посудин з тиском до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - для посудини з тиском вiд 0,3 до 6,0 МПа (3-60 кгс/см2) i на 10 % - для посудин з тиском понад 6,0 МПа (60 кгс/см2). Якщо працюють запобiжнi клапани, то допускається перевищення тиску в посудинi не бiльше як на 25 % робочого за умови, що це перевищення передбачене проектом i вiдображене в паспортi посудини,

5.5.10. Кiлькiсть запобiжних клапанiв та їх пропускна здатнiсть визначаються згiдно з ГОСТ 12.2.085.

0933657194171212.html
0933752400882786.html
0933883356557400.html
0933982522962604.html
0934110901739945.html